Köpinformation

Allmänna försäljning och leveransvillkor för Nils Malmgren AB 2008 / Distansförsäljning till konsument

§1
Tillämplighet

Dessa bestämmelser tillämpas vid beställningar från Nils Malmgren AB (säljaren) som omfattas av Distans- och hemförsäljningslagens (2005:59) tillämpningsområde.

§ 2
Frakt och fraktkostnad

Utöver varans pris tillkommer kostnad för frakt. Fraktkostnad utgår med fast kostnad per enhet utom för vissa skrymmande varor för vilka fraktkostnaden är högre. Vid beställning av vara som inte omfattas av fast enhetskostnad samt för det fall att vara tillfälligt är slut underrättas kunden per e-post för att ges tillfälle att ta ställning till den fördyrade fraktkostnaden samt att lämna besked huruvida delleverans av varor som finns i lager skall ske eller om leveransen i sin helhet skall avvakta i väntan på att vara som är slut återkommit i lager.

§ 3
Leveranstid

Beställd vara skickas normalt från oss inom tre arbetsdagar från det att säljaren bekräftat beställningen. Till detta kommer transportföretagets, normalt DHL, transporttid.

§ 4
Beställningsförfarande

Bindande köpeavtal träffas först när säljaren genom e-post bekräftat mottagen beställning. Kund kan kostnadsfritt avbeställa vara fram till dess att den överlämnats till transportör.

§ 5
Betalning

Alla priser i säljarens webbutik är angivna inklusive mervärdesskatt. Betalning skall ske mot faktura med 20 dagars kredittid från beställningsdatum.

§ 6
Ångerrätt

Kunden äger rätt att ångra köpet inom 14 dagar från leverans genom att sända ett meddelande härom till säljaren. Under förutsättning att kunden på egen bekostnad återlämnar varan oanvänd, och i förekommande fall i obruten originalförpackning, återbetalas vad kunden betalt för varan inom 30 dagar från varans återlämnande.

§ 7
Transportskador och reklamationer

Skador och fel som syns vid leverans skall omedelbart anmälas till transportören vid mottagandet av godset.
Säljarens produktgaranti gäller under ett år från beställning. Garantins innebörd och omfattning framgår av särskild garantihandling som kan erhållas från säljaren. Vid fel eller brist i vara som omfattas av produktgarantin är kund som kan styrka sitt köp från säljaren genom faktura berättigad till ersättningsvara vilken på säljarens bekostnad skickas till kunden. Kund som vill göra gällande att vara är behäftad med fel eller brist skall anmäla detta (reklamera) inom skälig tid från det att felet eller bristen upptäcktes, dock senast inom två månader från det att felet borde ha upptäckts.

§ 8
Återtagandeförbehåll

Äganderätten till försåld vara övergår inte till kunden förrän dess att full betalning skett varför säljaren äger rätt att återta vad som försålts fram till dess att full betalning skett.

§ 9
Skadestånd

Säljaren är inte skyldig att utge skadestånd i större omfattning än som framgår av Konsumentköplagen (1990:932) samt inte avseende förlust i näringsverksamhet.